Lucavsalas seriāls 2014

Lucavsalas seriāls 2014

Nolikums

1. Lucavsalas seriālu organizē Latvijas Kanu airēšanas biedrība sadarbībā ar Latvijas kanoe federāciju.

2. Seriāla būtība un mērķis
2.1. Seriāla būtība ir septiņu posmu smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību sērija visas vasaras garumā. Posma garums ~ 8-10 km.
2.2. Sacensību mērķis ir iesaistīt airēt gribošus un varošus interesentus sportiskās aktivitātēs, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību airēšanai kā veselīgai fitnesa un aktīvās atpūtas nodarbei.

3. Sacensību vieta, laiks:
3.1. Sacesību starta un finiša vieta ir Rīga, Lucavsala, Lucavsalas airēšanas bāze.
3.2.  Ceturtdienas- 2014.gada 22. maijs, 12.jūnijs, 3. jūlijs, 17. jūlijs, 14.augusts, 28. augusts, 11. septembris.
3.3. Starta laiks posmā visām laivu klasēm ir plkst.19:00 no Lusavsalas airēšanas bāzes.
3.4. Sacensību kontrollaiks: 2 stundas, SUP grupā- 2,5 stundas.

4. Sacensību distance
Sacensību katra posma maršrutu, distanci un virzienu viena vai vairāku apļu formātā organizators vai tiesnesis nosaka sacensību dienā, ņemot vērā laika apstākļus. Iespējamās distances - aplis apkārt Zaķusalai, Lusavsalai. Iespējami arī citi varianti pa un pret Daugavas straumi.

5. Dalībnieki
5.1. Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš interesents, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.
5.2. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties seriālā tikai ar vecāku vai citu likumisko pārstāvju rakstisku atļauju vai tikai kopā ar šīm personām.
5.3. Dalībai sacensībās nepieciešamo inventāru nodrošina paši dalībnieki.
5.4. Dalībniekiem ir pienākums pašiem pārliecināties par sava veselības stāvokļa piemērotību dalībai sacensībās paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
5.5. Dalībai atsevišķos posmos netiek pielaistas personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās aizdomas par šādu vielu lietošanu.

6. Reģistrēšanās
6.1. Lai reģistrētos seriālam vai atsevišķiem posmiem, vietnē www.airesana.lv dalībnieks aizpilda reģistrācijas formu: www.airesana.lv/lucavsala_reg. Pieteikties atsevišķiem posmiem sacensību dienā pie Tiesneša var ne  agrāk kā 45 minūtes un ne vēlāk kā 15 minūtes pirms starta.
6.2. Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai seriālā vai atsevišķā posmā pēc dalības maksas samaksas (8.punkts).
6.3. Seriālam reģistrēto dalībnieku saraksts tiek publiskots vietnē www.airesana.lv .

7. Drošība.
7.1. Sacensību laikā jebkurā posmā visiem dalībniekiem jābūt uzvilktām glābšanas vestēm. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no attiecīgā seriāla posma.
7.2. Ieteicamais inventārs - mobilais telefons ūdensdrošā iepakojumā, laika apstākļiem piemērots apģērbs, no saules pasargājoša galvas sega.
7.3. Organizatoriem ir tiesības pārcelt atsevišķus posmus, ja pastāv nelabvēlīgi laika apstākļi, kas sacensību laikā var apdraudēt dalībnieku drošību.
7.4. Dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt nepieciešamo palīdzību citam dalībniekam, kurš nonācis nelaimē sacensību laikā (apgāzusies laiva, veselības problēmas utt.), izņemot gadījumu, ja dalībnieks no šādas palīdzības nepārprotami atsakās. Veselības apdraudējuma gadījumā, ja cietušais nespēj droši turpināt maršrutu saviem spēkiem, cietušo dalībnieku nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr cietušajam dalībniekam iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts gan no attiecīgā posma, gan visa seriāla.

8. Dalības maksa, samaksas kārtība   
8.1. Dalības maksa visam seriālam ir EUR 20,00 vienai personai, reģistrējoties visam seriālam un apmaksājot dalības maksu līdz pirmā posma startam.
8.2. Ja dalībnieks vēlas piedalīties tikai atsevišķos posmos, dalības maksa ir EUR 7,00  vienai personai.
8.3. Dalībnieks, kurš reģistrējies atsevišķam seriāla posmam,  samaksā dalības maksu ne vēlāk kā posma dienā līdz startam, iemaksājot naudu organizatoru bankas kontā vai sacensību vietā.
8.4. Ar dalības maksas samaksu dalībnieks apliecina, ka viņam ir zināmi šī nolikuma noteikumi un viņš apņemas tos ievērot.
8.5. Dalības maksa tiks izmantota sacensību tehniskajam nodrošinājumam- drošības motorlaiva un personāls, dalībnieku  numuri,  posma tiesnešu motivēšana, diplomi, piemiņas veltes, izlozes balvu fonda veidošana.
8.6. Ja dalībnieks nepiedalās visos seriāla posmos, nefinišē vai nekvalificējas seriāla kopējai ieskaitei, dalības maksa netiek atmaksāta.
8.7. Bankas konts dalības maksas samaksai:

Saņēmējs: Latvijas Kanu airēšanas biedrība
Reģ.nr. 40008179222
Banka: AS Swedbank
Konts: LV59HABA0551036308092
Maksājuma mērķis: Dalības maksa LS2014 un dalībnieka vārds uzvārds (ja nesakrīt ar maksātāju).

9. Dalībnieku grupas, laivu klases
9.1. Seriālā kopējā un atsevišķu posmu ieskaite notiek trīs dalībnieku grupās- KM  grupā, PE grupā un SUP grupā. Seriāla kopējā ieskaitē dalībnieks var reģistrēties tikai vienā grupā un pāreja no vienas grupas uz otru netiek pieļauta.
9.2. KM  grupā dalībnieki var reģistrēties ar jebkura tipa laivu neatkarīgi no tās materiāla un pielietojamības (sporta, jūras kajaki, fitnesa laivas utt.).
9.3. KM grupā tiek noteiktas šādas laivu klases:
K1- vienvietīgie kajaki (smailītes);
K2- divvietīgie kajaki (smailītes);
C2- kanoe laivas;
C1- vienvietīgās kanoe laivas.9.4. PE grupā dalībnieki var reģistrēties tikai ar polietilēna materiāla laivām (piemēram, sit on top parauga kajaki, Perception “Vistas” parauga kajaki, polietilēna jūras kajaki utt.). 
9.5. PE grupā tiek noteiktas šādas laivu klases:
K1- vienvietīgie kajaki (smailītes);
K2- divvietīgie kajaki (smailītes).
9.6. SUP grupā reģistējas dalībnieki, kas piedalās sacensībās ar SUP jeb stand up paddling dēļiem. SUP grupā tiek noteiktas šādas klases:
SUP-V (vīrieši)
SUP-S (sievietes).

10. Kvalificēšanās seriāla kopējai ieskaitei, punkti, uzvarētāju noteikšana
10.1. Pēc katra posma finiša dalībniekiem tiek piešķirti ieskaites punkti. Ieskaites punkti tiek piešķirti katrai grupai (PE, KM un SUP) atsevišķi pēc iegūtās vietas laivu klasēs neatkarīgi no dalībnieka dzimuma (sākotneji netiek dalītas K1 vīriešu, K1 sieviešu,  jauktās K2 utt. klases.):

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

35

6.

20

11.

10

16.

5

2.

32

7.

18

12.

9

17.

4

3.

29

8.

16

13.

8

18.

3

4.

26

9.

14

14.

7

19.

2

5.

23

10.

12

15.

6

20. un

nākošās

1

10.2. Seriāla uzvarētājs tiek noteikts, summējot četros labākajos posmos iegūtos ieskaites punktus.
10.3.  Lai dalībnieks kvalificētos seriāla kopējai ieskaitei, viņam jāfinišē vismaz 4 posmos. Ja dalībnieks piedalījies vai finišējis kontrollaikā mazāk nekā četros seriāla posmos, dalībnieka rezultāti netiek iekļauti kopējā ieskaitē un dalībnieks nepretendē uz balvām, kuras tiks izlozētas seriāla beigu apbalvošanas pasākumā.
10.4. Ja seriāla kopējā ieskaitē divi vai vairāki dalībnieki iegūst vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu pārējos 3 posmos. Ja arī pēc tam punktu skaits ir vienāds, tad par uzvarētāju kļūst tas, kurš ieguvis vairāk pirmās vietas vai, ja pirmo iegūto vietu nav,-vairāk augstākas vietas.
10.5. Ja seriāla kopējai ieskaitei KM grupā kvalificējas vismaz divas viena tipa komandas (piemēram, divas sieviešu K2 komandas utt.), tad seriāla kopvērtējumā to savstarpējais “‘rangs”  tiek noteikts pēc seriāla kopējās ieskaites punktiem. (Piemēram: viena K2 sieviešu komanda kopēja ieskaitē iegūst 20 punktus, bet otra K2 sieviešu komanda kopēja ieskaitē iegūst 15 punktus, tad seriāla noslēgumā tiek izdalīta atsevišķa K2 sieviešu ieskaite un attiecīgi šaja ieskaitē 1.vietu iegūst K2 sieviešu komanda ar 20 punktiem, bet otra K2 sieviešu komanda ar 15 punktiem iegūst 2.vietu.)

11. Tiesnesis
11.1. Katram posmam sacensību organizators deleģē tiesnesi, kurš sacensību dienā reģistrē dalībniekus, dod startu un fiksē dalībnieku finiša rezultātu.
11.2. Posma tiesnesim ir tiesības izlemt visus jautājumus, kas attiecas uz šī nolikuma piemērošanu.

12. Apbalvošana
12.1. Seriāla kopvērtējuma apbalvošana notiek noslēguma pasākumā pēc pēdējā seriāla posma 2014.gada septembrī.
12.2. Seriāla noslēgumā tiek apbalvoti visi seriāla dalībnieki, kas kvalificējušies kopējai ieskaitei. Sacensību dalībnieki saņems diplomus.
12.3. Seriāla balvu fonds tiek izlozēts starp tiem dalībniekiem, kas kvalificējušies kopējai ieskaitei (4 posmi).
12.4. Sacensību organizatoriem ir tiesības izveidot īpašas nominācijas un piešķirt veicināšanas balvas par sasniegumiem.