Lucavsalas seriāls 2023 - NOLIKUMS


1.   Lucavsalas seriālu organizē Latvijas Kanu airēšanas biedrība.
2. Seriāla būtība un mērķis
2.1. Seriāla būtība ir sešu posmu airēšanas sacensību sērija visas vasaras garumā. Posma garums ~ 7-10 km.
2.2. Sacensību mērķis ir iesaistīt airēt gribošus un varošus interesentus sportiskās aktivitātēs, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību airēšanai kā veselīgai fitnesa un aktīvās atpūtas nodarbei.

3. Sacensību vieta, laiks:
3.1. Sacensību starta un finiša vieta ir Rīga, Lucavsala, pie Lucavsalas airēšanas bāzes.
3.2.  Ceturtdienas- 2023.gada 1
. jūnijs, 15. jūnijs, 29. jūnijs, 13. jūlijs, 27. jūlijs, 10. augusts
3.3. Starta laiks posmā visām laivu klasēm ir plkst.19:30 pretim Lucavsalas airēšanas bāzei.
3.4. Sacensību kontrollaiks: 2 stundas. 

4. Sacensību distance
Sacensību katra posma maršrutu, distanci un virzienu viena vai vairāku apļu formātā organizators vai tiesnesis nosaka sacensību dienā, ņemot vērā laika apstākļus. Iespējamās distances - aplis apkārt Zaķusalai, Lucavsalai. Iespējami arī citi varianti pa un pret Daugavas straumi.

5. Dalībnieki
5.1. Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš interesents.
5.2. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties seriālā ar vecāku vai citu likumisko pārstāvju rakstisku atļauju, vai tikai kopā ar citu pilngadīgu personu. Sporta skolu (ūdensports) audzēkņi drīkst piedalīties seriālā arī trenera klātbūtnē.
5.3. Nepilngadīgos dalībniekus ir atļauts pavadīt distancē tikai aiz dalībnieka laivas- braukt pa priekšu dalībniekam ir aizliegts. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā dalībniekam netiks ieskaitīts posma rezultāts.
5.4. Dalībai sacensībās nepieciešamo inventāru nodrošina paši dalībnieki.
5.5. Dalībniekiem ir pienākums pašiem pārliecināties par sava veselības stāvokļa piemērotību dalībai sacensībās paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
5.6. Dalībai atsevišķos posmos netiek pielaistas personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās aizdomas par šādu vielu lietošanu.

6. Reģistrēšanās
6.1. Lai reģistrētos seriālam vai atsevišķiem posmiem, vietnē www.airesana.lv dalībnieks aizpilda reģistrācijas formu. Reģistrēties visam seriālam var līdz 2023. gada 1. jūnija posma sākumam. 
Pieteikties atsevišķiem posmiem sacensību dienā pie tiesneša var ne  agrāk kā 45 minūtes un ne vēlāk kā 15 minūtes pirms starta.
6.2. Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai seriālā vai atsevišķā posmā pēc dalības maksas samaksas (8.punkts).
6.3. Seriālam reģistrēto dalībnieku saraksts tiek publiskots vietnē www.airesana.lv
.
6.4. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

7. Drošība
7.1. Sacensību laikā jebkurā posmā visiem dalībniekiem jābūt uzvilktām glābšanas vestēm. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no attiecīgā seriāla posma.
7.2. Ieteicamais inventārs - mobilais telefons ūdensdrošā iepakojumā, laika apstākļiem piemērots apģērbs, no saules pasargājoša galvas sega.
7.3. Organizatoriem ir tiesības pārcelt atsevišķus posmus, ja pastāv nelabvēlīgi laika apstākļi, kas sacensību laikā var apdraudēt dalībnieku drošību.
7.4. Dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt nepieciešamo palīdzību citam dalībniekam, kurš nonācis nelaimē sacensību laikā (apgāzusies laiva, veselības problēmas utt.), izņemot gadījumu, ja dalībnieks no šādas palīdzības nepārprotami atsakās. Veselības apdraudējuma gadījumā, ja cietušais nespēj droši turpināt maršrutu saviem spēkiem, cietušo dalībnieku nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr cietušajam dalībniekam iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts gan no attiecīgā posma, gan visa seriāla.

8. Dalības maksa, samaksas kārtība   
8.1. Dalības maksa visam seriālam vienai personai, reģistrējoties visam seriālam un apmaksājot dalības maksu līdz pirmā posma, kurā dalībnieks piedalās, startam:
8.1.1. dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam – EUR 10,00;
8.1.2. pārējiem dalībniekiem- EUR 20,00.
8.2. Ja dalībnieks vēlas piedalīties tikai atsevišķos posmos, dalības maksa ir EUR 7,00  vienai personai neatkarīgi no vecuma.
8.3. Dalībnieks, kurš reģistrējies atsevišķam seriāla posmam,  samaksā dalības maksu ne vēlāk kā posma dienā līdz startam, iemaksājot naudu organizatoru bankas kontā vai sacensību vietā.
8.4. Ar dalības maksas samaksu dalībnieks apliecina, ka viņam ir zināmi šī nolikuma noteikumi un viņš apņemas tos ievērot.
8.5. Dalības maksa tiks izmantota sacensību tehniskajam nodrošinājumam- drošības motorlaiva un personāls, dalībnieku  numuri,  posma tiesnešu motivēšana, diplomi, piemiņas veltes, izlozes balvu fonda veidošana utt.
8.6. Ja dalībnieks nepiedalās visos seriāla posmos, nefinišē vai nekvalificējas seriāla kopējai ieskaitei, dalības maksa netiek atmaksāta.
8.7. Bankas konts dalības maksas samaksai:

Saņēmējs: Latvijas Kanu airēšanas biedrība
Reģ.nr. 40008179222
Banka: AS Swedbank
Konts: LV59HABA0551036308092
Maksājuma mērķis: Dalības maksa LS2023 un dalībnieka vārds uzvārds (ja nesakrīt ar maksātāju).​

​9. Dalībnieku (komandu) grupas, laivu klases
9.1. Seriālā kopējā un atsevišķu posmu ieskaite notiek četrās dalībnieku (komandu) grupās- KM  grupā, PE grupā, SUP grupā, ROW. Seriāla kopējā ieskaitē dalībnieks (komanda) var reģistrēties tikai vienā grupā un pāreja no vienas grupas uz otru netiek pieļauta. Komanda (2 vai vairāk dalībnieki) seriālā startē nemainīgā sastāvā. Ja komandā tiek mainīts dalībnieks, tā tiek uzskatīta par citu komandu.
9.2. KM  grupā dalībnieki var reģistrēties ar jebkura tipa laivu neatkarīgi no tās materiāla un pielietojamības (sporta, jūras kajaki, fitnesa laivas utt.).
9.3. KM grupā tiek noteiktas šādas laivu klases:
K1M- vīrieši, vienvietīgie kajaki (smailītes);
K1W- sievietes, vienvietīgie kajaki (smailītes);

K2- divvietīgie kajaki (smailītes);
C2- kanoe laivas;
C1- vienvietīgās kanoe laivas.
9.4. PE grupā dalībnieki var reģistrēties ar polietilēna laivām, saliekamajām un piepūšamajām tūristu laivām (piemēram, sit on top parauga kajaki, Perception “Vistas” parauga kajaki, polietilēna jūras kajaki utt.).  
9.5. PE grupā tiek noteiktas šādas laivu klases:
K1- vienvietīgās laivas.
K2- divvietīgās laivas.
9.6. SUP grupā reģistējas dalībnieki, kas piedalās sacensībās ar SUP jeb stand up paddling dēļiem. SUP grupā tiek noteiktas šādas klases:
SUP-V (vīrieši)
SUP-S (sievietes).
9.7. ROW grupā reģistrējas dalībnieki, kas piedalās sacensībās ar akadēmiskās airēšanas laivām.
Sīkāks sadalījums tiks veikts atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita.

10. Kvalificēšanās seriāla kopējai ieskaitei, punkti, uzvarētāju noteikšana
10.1. Par katru finišēto posmu dalībiekam ( komandai) tiek piešķirti ieskaites punkti. Ieskaites punkti tiek piešķirti dalībniekam (komandai) katrā laivu klasē (K1M, K1W, K2 utt.)  pēc iegūtās vietas.  Ja kādā laivu klasē piedalās vairāk nekā 3 dalībnieki (komandas) vecumā līdz 18 gadiem, tad attiecīgajai laivu klasei tiks veidota junioru ieskaite ar atevišķu punktu uzskaiti. 

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1.

35

6.

20

11.

10

16.

5

2.

32

7.

18

12.

9

17.

4

3.

29

8.

16

13.

8

18.

3

4.

26

9.

14

14.

7

19.

2

5.

23

10.

12

15.

6

20. un

nākošās

1

10.2. Seriāla uzvarētājs tiek noteikts, summējot četros labākajos posmos iegūtos ieskaites punktus.
10.3.  Lai dalībnieks (komanda) kvalificētos seriāla kopējai ieskaitei, viņam jāfinišē vismaz 4 posmos individuālā laivu klasē vai vienā un tajā pašā komandas sastāvā. Ja dalībnieks (komanda) piedalījies vai finišējis kontrollaikā mazāk nekā četros seriāla posmos, dalībnieka (komandas) rezultāti netiek iekļauti kopējā ieskaitē un dalībnieks  (komanda) nepretendē uz balvām, kuras tiks izlozētas seriāla beigu apbalvošanas pasākumā. Ja kāds dalībnieks nekvalificējas kopējā ieskaitē ne individuāli (4 individuāli nobraukti posmi, par kuriem pienākas punkti), ne ar komandu (4 komandā nobraukti posmi, par kuriem pienākas punkti), dalībnieks nepiedalās izlozē, pat ja dalībnieks  kopā dažādās laivu klasēs vai komandās ir piedalījies seriālā vairāk nekā četras reizes. 
10.4. Ja seriāla kopējā ieskaitē divi vai vairāki dalībnieki (komandas) iegūst vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju kļūst dalībnieks (komanda), kuram savstarpējā konkurencē (posmos, kuros ir piedalījušies abi dalībnieki) ir vairāk augstāku vietu.
10.5. Ja seriāla kopējai ieskaitei KM grupā, kurā nav izdalītas sieviešu, vīriešu vai jaukto komandu klases, kvalificējas vismaz trīs viena tipa komandas (piemēram, trīs sieviešu K2 komandas utt.), tad seriāla kopvērtējumā to savstarpējais “‘rangs”  tiek noteikts pēc seriāla kopējās ieskaites punktiem. (Piemēram: viena K2 sieviešu komanda kopējā ieskaitē iegūst 20 punktus, bet otra K2 sieviešu komanda kopēja ieskaitē iegūst 15 punktus, tad seriāla noslēgumā tiek izdalīta atsevišķa K2 sieviešu ieskaite un attiecīgi šajā ieskaitē 1.vietu iegūst K2 sieviešu komanda ar 20 punktiem, bet otra K2 sieviešu komanda ar 15 punktiem iegūst 2.vietu.)

11. Tiesnesis
11.1. Katram posmam sacensību organizators deleģē tiesnesi, kurš sacensību dienā reģistrē dalībniekus, dod startu un fiksē dalībnieku finiša rezultātu.
11.2. Posma tiesnesim ir tiesības izlemt visus jautājumus, kas attiecas uz šī nolikuma piemērošanu.

12. Apbalvošana
12.1. Seriāla kopvērtējuma apbalvošana notiek pēc pēdējā seriāla posma noslēguma pasākumā. Datums tiks paziņots.
12.2. Seriāla noslēgumā tiek apbalvoti visi seriāla dalībnieki, kas kvalificējušies kopējai ieskaitei individuāli vai komandas sastāvā. Sacensību dalībnieki saņems diplomus.
12.3. Seriāla balvu fonds tiek izlozēts starp tiem dalībniekiem, kas kvalificējušies kopējai ieskaitei (4 posmi). Komandu dalībnieki izlozē piedalās individuāli.
12.4. Sacensību organizatoriem ir tiesības izveidot īpašas nominācijas un piešķirt veicināšanas balvas par sasniegumiem.