Vietnes airesana.lv lietošanas noteikumi

Vietnes airesana.lv lietošanas noteikumi 

1. Visparīgie noteikumi
1.1. Vietnei airesana.lv (turpmāk- Vietne) ir informatīvs saturs. Tās turētājs ir Latvijas Kanu airēšanas 
       biedrība, reģistrācijas numurs 40008179222. Vietni pārvalda Vietnes turētāja izvirzīti vietnes administratori. 
1.2. Vietnes saturu nosaka Vietnes turētājs.
1.3. Vietnes turētājs patur tiesības vienpusēji grozīt Vietnes lietošanas noteikumus.

2. Autortiesības
2.1. Autortiesības uz vietnē izvietotajiem rakstiem un citu saturu, izņemot tos materiālus, pie kuriem tieši 
       norādīts tā autors, pieder Latvijas Kanu airēšanas biedrībai.
2.2. Vietnē izvietoto saturu nav atļauts izmantot komerciāliem mērķiem vai pārpublicēt bez autora rakstiskas 
       atļaujas. Visos kopēšanas, pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumos, ja autortiesības uz Vietnē ievietoto 
       materiālu pieder Latvijas Kanu airēšanas biedrībai, atsauce uz Vietni un Vietnes turētāju kā autoru ir obligāta. 
2.3. Vietnē publicējamos materiālus nosaka Vietnes turētājs.
2.4. Personām, kuru raksti, ziņojumi vai cits lapas saturam atbilstošs tematisks materiāls tiek publicēts Vietnē, 
       atlīdzība (honorārs) netiek maksāta. 
2.5. Iesūtītos materiālus (teksts, fotogrāfijas utt.), kas atbilst Vietnes tematikai un šiem noteikumiem, Vietnes 
      turētājs publicē tikai norādot autoru. Anonīmi materiāli netiek publicēti. Vietnes turētajs neatbild par 
      iesūtīto materiālu saturu. 
2.6. Aizliegts patstāvīgi ievietot forumā materiālus, uz kuriem autortiesības pieder citai personai, nevis 
       materiāla publicētājam (t.sk. personai, kas iesūta materiālu publicēšanai citās Vietnes sadaļās). Nav atļauts 
       pārpublicēt ar autortiesībām aizsargātus darbus bez norādēm (atsaucēm) uz autoru (plaģiāts) un autora 
       atļaujas, ja tāda nepieciešama. 
2.7. Vietnes turētājs neatbild par Vietnes lietotāju pieļautiem autortiesību pārkāpumiem pret trešajām personām.

3. Reklāma
3.1. Reklāmas izvietošana Vietnē atļauta tikai ar Vietnes turētāja piekrišanu.
3.2. Privāti sludinājumi (piemēram, sludinājumi par Vietnes lietotāja personīgā inventāra pārdošanu), kam nav 
       komerciāla rakstura, ir atļauti attiecīgās foruma sadaļās. 
3.3. Jebkura veida slēptā reklāma bez brīdinājuma var tikt izdzēsta, un atkārtota pārkāpuma gadījumā 
       attiecīgajam Vietnes lietotājam liegta pieeja forumam vai komentāru ievietošanai.
3.4. Vietnes turētājs patur tiesības dzēst jebkuru foruma ierakstu vai Vietnes komentāru, ja Vietnes turētājs 
       atzīst, ka foruma lietotājs ir publicējis atklātu vai slēptu reklāmu komerciālos nolūkos bez Vietnes turētāja piekrišanas.

4. Lietotāju reģistrēšana un datu apstrāde
4.1. Komentēt Vietnes sadaļās, kā arī veikt ierakstus forumā var tikai reģistrēti lietotāji.
4.2. Reģistrēšanās Vietnē tiek veikta, aizpildot attiecīgu veidlapas formu un apstiprinot reģistrēšanos Vietnē.
4.3. Reģistrējoties Vietnē, lietotājam ir tiesības izvēlēties, vai, publiskojot ieraksta saturu, uzrādīt savu 
       vārdu vai lietotāja izvēlēju lietotājvārdu. Pēdējā gadījumā vārds un uzvārds būs zināms tikai Vietnes 
       administrācijai un tiks izpausts tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4.4. Vietnes administrācijai ir tiesības dzēst reģistrētu lietotāju, ja ir pamats uzskatīt, ka persona ir 
       reģistrējusies ar svešu vārdu vai nav norādījusi pilnu vārdu un uzvārdu, pēc kuras tā ir identificējama. 
4.5. Katrs lietotājs drīkst reģistrēt un lietot tikai vienu kontu. 
4.6. Apstiprinot reģistrēšanos Vietnē, lietotājs bez atrunām piekrīt Vietnes turētāja izstrādātajiem Vietnes 
       lietošanas noteikumiem, kā arī lietotāja nodoto personas datu apstrādei tiktāl, ciktāl tas nepieciešams 
       Vietnes administrēšanai vai citu personu tiesību aizsardzībai.
4.7. Reģistrētā lietotāja konts tiek dzēsts pēc lietotāja rakstiska pieprasījuma, kas nosūtīts uz elektroniskā pasta 
       adresi airesana.lv@gmail.com  

5. Foruma lietošana un Vietnes satura komentēšana
5.1. Foruma lietotāji ciena citus Vietnes lietotājus arī tad, ja viedokļi, pieredze un prasmju līmeņi ir atšķirīgi.
5.2. Lietotājs nedrīkst forumā nodarboties ar citus traucējošām, apvainojošām vai citādi aizskarošām darbībām, 
       jebkāda veida pretlikumīgām darbībām (ievietot informāciju, par kuru var iestāties administratīvā vai 
       kriminālā atbildība), kā arī lietot necenzētu leksiku ne valsts, ne kādā citā valodā, pieļaujams lietot 
       žargonu vispār pieņemtās ētikas ietvaros. 
5.3. Aizliegts ar Vietnes ierakstu starpniecību nodot citām personām (publiskot) fizisko personu tālruņa 
       numurus, e-pasta adreses, IP adreses un citus personas datus bez attiecīgās fiziskās personas piekrišanas. 
5.4. Visus personiskos strīdus, nesaskaņas utml., kas Vietnes lietotājiem ir aktuāli, nepublicēt forumā vai 
       Vietnes komentāros, bet risināt ar personiskās sarakstes palīdzību. 
5.5. Apspriežot kādu tēmu, Vietnes lietotāju pienākums ir ievērot foruma tēmu.
       Apzināta novirzīšanās no apspriežamā temata (off-topic, spam) pieļaujama tikai īpašās Foruma 
       sadaļās "Off-topic" utml. Nav atļauts ievietot vienu un to pašu ziņojumu vairākkārt vai ievietot tēmai 
       neatbilstošu ziņojumu.
5.6. Vietnes lietotāja ieraksts forumā vai Vietnes komentāros atspoguļo rakstītāja viedokli un tas var 
       nesaskanēt ar Vietnes turētāja viedokli.
5.7. Nepieļaujot nekādus izņēmumus, foruma vai citos Vietnes komentāros aizliegts publicēt jebkuru 
       informāciju vai ziņojumus (tajā skaitā arī video un audio materiālus): 
5.7.1. kuru izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
5.7.2. kas aizskar cilvēka cieņu un godu, vai ir apmelojoša;
5.7.3. kas satur vardarbības piedraudējumu vai cita prettiesiska kaitējuma nodarīšanas draudus;
5.7.4. kas kurina nacionālo naidu, ir pornogrāfiska rakstura vai jebkādā veidā diskriminējoši; 
5.7.5. ja tā tieši vai pastarpināti satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru  programmatūras darbībai (drošībai);
5.7.6. kuriem piemīt surogātpasta raksturs.

6. Vietnes lietošanas noteikumu neievērošanas sekas 
6.1. Vietnes administratori ir tiesīgs bez paskaidrojuma un pēc saviem ieskatiem dzēst, rediģēt, pārvietot vai 
       slēgt jebkuru foruma tematu, ierakstu vai Vietnes komentāru, ja ir pārkāpti Vietnes lietošanas noteikumi. 
       Atkārtotu pārkāpumu gadījuma Vietnes turētājam ir tiesības dzēst lietotāju vai liegt tam piekļuvi lapai.
6.2. Tā kā šī vietne ir privāta, Vietnes turētāja lēmums par Vietnē ievietoto foruma ierakstu vai komentāru 
       dzēšanu, lietotāju izraidīšanu vai viņu tiesību ierobežošanu, IP adreses bloķēšanu un par jebkādām citām 
       izmaiņām, ir galējs un neapstrīdams.